Prekių pirkimo – pardavimo ALEVISTA parduotuvėje internete taisyklės

 

  1.       Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi parduotuve internete www.prekyba.alevista.lt sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka prekyba.alevista.lt parduotuvėje siūlomas prekes.

1.2. Prekyba.alevista.lt parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB “Alevista”, buveinės adresas: Ežero g. 46, Piliuonos kaimas, LT-53185, Kauno raj., juridinio asmens kodas 300076741, PVM mokėtojo kodas LT100001403513 (toliau – “Pardavėjas”). Prekyba.alevista.lt parduotuvėje parduodamos Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės.

1.3. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis prekyba.alevista.lt parduotuvėje. Naudotis prekyba.alevista.lt parduotuve ir joje pirkti turi tik juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę prekyba.alevista.lt parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

1.4. Užsiregisrtruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog turi teisę pirkti prekyba.alevista.lt parduotuvėje.

1.5. Prekyba.alevista.lt parduotuvė yra mažmeninės ir didmeninės prekybos parduotuvė internete.

1.6. Pirkėjui pateikus prekių užsakymą šios Taisyklės tampa sutartimi, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, ir įgyja teisinę galią. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia užsakymą ir į nurodytą elektroninį paštą Pardavėjas išsiunčia užsakymo gavimo patvirtinimą.

1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė apsipirkti prekyba.alevista.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka ar tik iš dalies sutinka su Taisyklėmis, jis neturėtų užsakyti prekių prekyba.alevista.lt parduotuvėje. Kai pirkėjas pateikia užsakymą prekyba.alevista.lt parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažno ir besąlygiškai sutinka su Taisyklėmis.

1.8. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti, papildyti ir taisyti Taisykles. Pirkėjui, apsiperkant prekyba.alevista.lt parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su Taisyklėmis kiekvieno apsipirkimo metu.

1.9. Pardavėjas yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ir neprisiima jokios rizikos tais atvejais, kai Pirkėjas nesusipažino ar tik iš dalies susipažino su Taisyklėmis, kai tokia galimybė jam buvo suteikta.

1.10. Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi prekyba.alevista.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti registraciją, jeigu Pirkėjas naudojasi prekyba.alevista.lt parduotuvės paslaugomis pažeisdamas Taisykles, bando pakenkti prekyba.alevista.lt parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.11. Pardavėjo sprendimu prekyba.alevista.lt parduotuvės darbas gali būti laikinai sustabdytas arba nutrauktas, apie tai iš ansksto nepranešus Pirkėjui.

 

 

 

  1.       Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis prekyba.alevista.lt parduotuvės paslaugomis, privalo užpildyti registracijos anketą ir užsiregistruoti prekyba.alevista.lt parduotuvės sistemoje. Registruojantis privaloma pateikti Pirkėjo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kitus duomenis. Darant užsakymą reikalinga pateikti papildomus duomenis, tokius kaip pristatymo adresas, prekes priimsiančio asmens vardas pavardė. Taip pat užpildyti juridinio asmens pavadinimo laukelį.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos metu pateikti duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos metu pateikti duomenys, jis kuo skubiau privalo juos atnaujinti. Pardavėjas nepriisima jokios atsakomybės už patirtą žalą, jei ji atsirado dėl Pirkėjo pateiktos informacijos netikslumo.

2.3. Pirkėjas turi teisę nevaržomai keisti savo registracijos duomenis, juos papildyti. Taip pat Pirkėjas turi teisę registraciją panaikinti. Jei Pirkėjas panaikina registraciją, naudotis prekyba.alevista.lt parduotuvės paslaugomis gali iš naujo pateikęs registraciją.

2.4. Registracijos metu Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis, kuriuos įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra asmeniškai atsakingas už savo sukurtų duomenų sudėtingumą ir jų išsaugojimą, taip pat už visus veiksmus, kurie buvo atlikti prekyba.alevista.lt parduotuvės sistemoje prisijungus tais duomenimis. Jei pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis arba įtaria, jog šiais duomenimis naudojamasi trečiųjų asmenų, nedelsiant apie tai privalo pranešti Pardavėjui paštu, telefonu arba elektroniniu laišku. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už Pirkėjui patirtą žalą, tretiesiems asmenims prisijungus prekyba.alevista.lt parduotuvėje naudojant Pirkėjo prisijungimo duomenis.

2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti Taisyklėse numatytais tikslais visus tiesiogiai ar netiesiogiai Pirkėjo duomenis, pateiktus užsiregistruojant ir (arba) naudojantis prekyba.alevista.lt parduotuvės paslaugomis.

2.6. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar pakeitimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomos prekės, yra pilnametis, taip pat vykdant visus iš pirkimo – pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus.

2.8. Pirkėjo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi tik gavus Pirkėjo sutikimą.

2.9. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus naudojami išskirtinai tik Pardavėjo ir jo partnerių tais atvejais, jei tai bus reikalinga vykdant įsipareigojimus, susijusius su Pirkėjo užsakymo pateikimu ir (ar) užsakytų prekių pristatymu.

2.10. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie duomenys bus tvarkomi taip, kad tai neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės.

2.11. Pardavėjas nenaudos Pirkėjo duomenų rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus kai Pirkėjas su tuo sutiks, ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie įra būtini vykdant įsipareigojimus, susijusius su Pirkėjo užsakymu.

 

  1.       Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos prekyba.alevista.lt parduotuvėje yra nurodomos eurais už kilogramą be PVM. Prekių krepšelyje kainos matomos be PVM ir prekių krepšelio prekių suma su PVM. Pirkėjui prekės yra parduodamos kainomis, galiojančiomis prekyba.alevista.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo metu.

3.2. Visos prekyba.alevista.lt parduotuvėje pateikiamos prekės yra sveriamos, todėl prekių kaina suformuotame užsakyme yra pateikiama preliminari, pagal Pirkėjo užsakytus prekių kiekius. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad tikrasis prekių svoris maksimaliai atitiktų užsakytą prekių svorį, tačiau dėl to neteikia jokių garantijų. Bet kokiu atveju, jei faktinė užsakytų prekių suma viršija preliminarią užsakytų prekių sumą, Pardavėjas įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti Pirkėją. Pirkėjas privalo apmokėti prekių sumą už faktinį pristatytą prekių kiekį.

3.3. Pirkėjas už prekes atsiskaito grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu. Pageidautina, kad Pirkėjas turėtų tikslią pinigų sumą, tačiau prekes pristatantis kurjeris gali duoti grąžą. Gaunamą grąžą Pirkėjas privalo paskaičiuoti kartu su kurjeriu. Pirkėjui raštu patvirtinus pinigų perdavimo faktą, Pirkėjas vėliau nebegali reikšti jokių pretenzijų dėl grąžos dydžio.

3.4. PVM sąskaitą – faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia prekių pristatymo metu.

 

  1.       Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. Prekyba.alevista.lt parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Prekybos teritorija yra nustatoma vienašaliu Pardavėjo sprendimu.

4.2. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

4.3. Už prekių pristatymą nėra taikomas prekių pristatymo mokestis.

4.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą ir (arba) minimalų pirkinių krepšelio bendrą svorį. Minimali pirkinių krepšelio suma ir (arba) minimalus bendras pirkinių krepšelio svoris yra nurodomas prekyba.alevista.lt parduotuvės skiltyje „Prekių pristatymas“. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaičiuojamas PVM.

4.5. Jei Pardavėjas prekių komplektavimo vietoje neturi pakankamo užsakytos prekės kiekio, Pardavėjas įsipareigoja apie tai informuoti Pirkėją ir abipusiu sutarimu išspręsti klausimą dėl viso užsakymo pristatymo laiko arba užsakyto kiekio sumažinimo. Pardavėjas, abipusio nesutarimo su Pirkėju atveju, pasilieka teisę nepristatyti arba pristatyti ne visą užsakytą prekės kiekį.

4.6. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos prekyba.alevista.lt parduotuvėje Pirkėjo užregistruotu adresu. Pirkėjas įsipareigoja pats priimti prekes arba nurodyti atsakingo priimti prekes asmens vardą ir pavardę skiltyje „Papildoma informaciją“. Jeigu prekes priima įgaliotas Pirkėjo atstovas, jis privalo atitikti Taisyklių 1.3. punkte apibrėžto asmens aprašymą.

4.7.  Tuo atveju, jei prekyba.alevista.lt parduotuvėje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui jeigu jis sutinka apmokėti sąskaitą. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų Pardavėjui dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.8. Jeigu prekių nėra įmanoma pristatyti dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, pakartotinai prekės nėra siunčiamos. Jei Pardavėjas nusprendžia, kad dėl Pirkėjo kaltės nepristatytų prekių pristatymo išlaidos yra per didelės, tokiu atveju Pirkėjas privalo kompensuoti Pardavėjo pristatymo išlaidas. Dėl patirtų nuostolių piniginės vertės vienašališkai sprendžia Pardavėjas.

4.9. Pardavėjas gavęs užsakymą jį suformuoja ir išsiunčia per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo datos. Tokiu atveju, jei atsiranda nenumatytų aplinkybių ir per nustatytą laiką Pardavėjas negali suformuoti ir išsiųsti užsakymo, nedelsiant praneša apie tai Pirkėjui ir suderina naują pristatymo datą.

4.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, jei tai įvyksta dėl Pirkėjo kaltės arba nuo dėl Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.11. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę ir pristatytų prekių asortimentą. Pirkėjui nepatikrinus prekių būklės ir (arba) asortimento arba neužfiksavus pažeidimų, laikoma, jog prekės pristatytos tinkamos būklės.

4.12. Jeigu Pirkėjas pastebi prekių faktinius neatitikimus su duomenimis perdavimo – priėmimo dokumente, apie tai iš karto turi informuoti Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis tas prekes turi grąžinti prekes pristačiusiam kurjeriui.

 

  1.       Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų prekyba.alevista.lt perduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes ir tos informacijos teisingumą yra atsakingas Pardavėjas.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad prekyba.alevista.lt parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos technikos specifikacijų, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Atitinkamoms prekių rūšims yra suteikiami atitinkami galiojimo terminai, kurie galioja prekes laikant tam tikromis sąlygomis, atsižvelgiant į rekomendacijas, kurios pateikiamos prekyba.alevista.lt parduotuvėje prie atitinkamos rūšies prekės.

5.4. Jeigu Pirkėjas neatsižvelgia į laikymo sąlygų rekomendacijas ir prekes laiko netinkamai, Pardavėjas neatsako dėl prekių kokybės iki tų prekių laiko galiojimo pabaigos. Jei Pirkėjas turi pretenzijų Pardavėjui dėl prekių kokybės kol nėra pasibaigęs tų prekių galiojimo terminas, Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, iš anksto neįspėjęs patikrinti Pirkėjo suteikiamas laikymo sąlygas toms Pardavėjo prekėms.

 

  1.       Sutarties atsisakymas

6.1. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, išskyrus tuos atvejus, kai pristatoma produkcija yra nekokybiška ar turi defektų.

6.2. Jeigu po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir prekių priėmimo iš Pirkėjo pusės atsiranda pretenzijų dėl nekokybiškos produkcijos dar nepasibaigus jų galiojimo terminui ir nustatoma, jog tai įvyko dėl Pardavėjo kaltės. Tokiu atveju produkcija gali būti keičiama, arba už grąžintą produkciją grąžinami pinigai. Šiuo atveju prekės yra įvertinamos tų prekių pirkimo dienos kaina.

 

  1.       Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

7.2. Pirkėjas visus klausimus ir pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja elektroniniu paštu (alevista@alevista.lt) ar telefonu (8 37 568 871).

 

  1.       Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.